ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 8 ਸੁਝਾਅ


ਸ਼ੇਕ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੁਆਰਾ ਫੀਚਰ ਫੋਟੋ. ਉਪਰੋਕਤ ਫੋਟੋ ਬੁਗੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ.

ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣੇਗੀ, ਸਟਿੱਕੀ ਅੰਡਰਬੱਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ.

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਕੈਰੇਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ:

1. ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕ ਕਰੋ.

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਾਉਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਬਾਉਣ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁੱਗੀ ਸਨੈਕਸ ਲਿਆਓ. ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਗੇਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਇਕ ਹੱਡੀ ਲਿਆਓ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਫੋਟੋ ਡੀ ਜੀ ਬਰਾ Brownਨ ਦੁਆਰਾ.

2. ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਜਾਂ ਪੱਟਾ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ.

ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ looseਿੱਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੂਡੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਵਜਾਂਗਾ.

3. ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਲਿਆਓ.

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੱਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਇਕ ਬੈਜਰ ਜਾਂ ਬੌਬਕੈਟ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਪਲੈਸ਼ਿਅਨ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਅਰ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ; ਅਲਾਸਕਾ ਵਿਚ, ਰਿੱਛਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ.

4. ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖੋ.

ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੇਟ ਬਹੁਤ areਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਉੱਲੀਮਾਰ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਟੋਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਚਾਰ ਹਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ. ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਡੋਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਬੂਗੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ.

5. ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ.

ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬੈਗ, ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਾਸ, ਵਧੀਆ ooਨੀ ਕਮੀਜ਼, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਕੁੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਕੈਂਪਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

6. ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੋ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ.

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋ.

7. ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਕਾoutਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ.

ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

8. ਆਪਣੀ ਕਾਈਨਨ ਨਾਲ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਓ.

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ. ਕੁੱਤੇ ਪੈਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਲੀਡਰ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਰਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ.

ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸਨ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕਮਿ Communityਨਿਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸੁਝਾਅ.

ਚੀਜ਼ਾਂ: ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਵੀਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Tesla Franz Von Holzhausen Keynote Address 2017 Audio Only WSubs


ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬੈਰੈਨਕੁਲਾ ਕਾਰਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਅਗਲੇ ਲੇਖ

ਅਫਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ